Hiệu trưởng: Thầy Mã Phước Cần

Hiệu phó: Cô Phan Thị Bích Hường